سەرما هات!
ژیان: ماجید خەلیل
لەرزە لەرزی سەرمابردە، کۆکە کۆکی نەخۆش و پیرو پەک کەوتە، جوکە جوکی جەوانێکی سەڵتوقوڵت و ماتو خەستە. گشت ئەمانە سوپی سفرەی سفرەوخوانی ئەم زمسانەن، گشت ئەمانە میکیاجی مەوسیمی ساڵ و چیرۆکی چەوری نوسینی ئەم داستانەن.