وشەیەک بنوسە بۆ گەران .

وێب تیڤی ژیان؛ شتێک هەیە ڕەحمەتە بەڵام خەڵک پێیان زەحمەتە


ژیان:

بەرنامەی خەڵاتی ژیان لەگەڵ شنۆعمر  پرسیاری ئەمڕۆی بەرنامەی خەڵاتی ژیان وەڵامی ئەم مەتەڵە چیە ؟ شتێک هەیە ڕەحمەتە بەڵام خەڵک پێیان زەحمەتە بۆبەشداری پەیوەندی بەم ژمارە تەلە فۆنەوە بکەن 0533203930


بەرنامەی خەڵاتی ژیان لەگەڵ شنۆعمر 
پرسیاری ئەمڕۆی بەرنامەی خەڵاتی ژیان وەڵامی ئەم مەتەڵە چیە ؟ شتێک هەیە ڕەحمەتە بەڵام خەڵک پێیان زەحمەتە
بۆبەشداری پەیوەندی بەم ژمارە تەلە فۆنەوە بکەن 0533203930
بەرنامەی خەڵاتی ژیان لەگەڵ شنۆعمر 
پرسیاری ئەمڕۆی بەرنامەی خەڵاتی ژیان وەڵامی ئەم مەتەڵە چیە ؟ شتێک هەیە ڕەحمەتە بەڵام خەڵک پێیان زەحمەتە
بۆبەشداری پەیوەندی بەم ژمارە تەلە فۆنەوە بکەن 0533203930